Ahmed Nazif Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1842-1905

Chronological Details

  • Mart 1891-Kasım 1895: Maliye nazırı
  • Ocak 1896-Ekim 1897: Maliye nazırı
  • Ekim 1904-Kasım 1905: Maliye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 59.

Bibliography

Kuneralp (2003), 59.