Mehmed İzzet Paşa, Giridizade

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived ?-1884

Chronological Details

  • Ocak 1880-Aralık 1882: 6. Ordu komutanı
  • Aralık 1882-Aralık 1884: Yemen valisi ve 7. Ordu komutanı

Sources: Kuneralp (2003), 97.

Bibliography

Kuneralp (2003), 97.