Mehmed Tahir Münif Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1828-1910

1830-1910? Gövsa, 267

Chronological Details

  • Kasım 1872-Eylül 1877: Tahran büyükelçisi
  • Şubat-Kasım 1877: Maarif nazırı
  • Kasım 1877-Ocak 1878: Ticaret nazırı
  • Nisan 1878-Eylül 1880: Maarif nazırı
  • Eylül 1884-Eylül 1891: Maarif nazırı
  • Mayıs 1896-Eylül 1897: Tahran büyükelçisi

Sources:

Kuneralp (2003)

Bibliography

  • Tevfik, Ebüzziya, Münif Paşa-Hayatı ve işleri. Yeni Tasvir-i efkar. Nos. 251-53, 1910.
  • TDEA, cild 6, 470-72.

Works

Dastan-ı Âl-i Osman, Istanbul Mihran Matbaası 1299 (1882). Özege 3638.

Hikmet-i Hukuk, Istanbul A.K. Tozlıyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye 1302 (1885). Özege, 7578.

Telhis-i Hikmet-i Hukuk Takrirleri zabt ve neşr eden: Mahmud Esad (bin Emin Seydişehri), Istanbul Mekteb-i sanayi-i şahane matbaası 1301 (1884). Özege 20366.

İlm-i Servet, Istanbul mekteb-i Sanayi Matbaası 1302 (1885). Not tutup neşr eden: Mahmud Esad. Özege 9012.

Works not printed

Mecmua-yı eş'ar, (Taksim Atatürk-Belediye Ktb.nde). TDEA, cild 6, 472.

İlm-i belagat, (Belediye Ktp Muallim Cevdet Kit. Nu. 219). TDEA, cild 6, 472.

İran'a giden rical-i Osmaniye hakkında malumat (İÜ Ktp. yazmaları arasında). TDEA, cild 6, 472.