Raşid Bey (Erer)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1868-1952

Chronological Details

  • Kasım 1918-Ocak 1919: İaşe nazırı
  • Ekim 1920-Ocak 1921: Maliye nazırı
  • Ocak-Haziran 1921: Maarif nazırı
  • Ekim-Kasım 1922: Evkaf nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 117.

Bibliography

Kuneralp (2003), 117.