Said Bey (Gelenbevioğlu)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1864-1937

Chronological Details

  • Temmuz-Ekim 1912: Maarif nazırı
  • Ekim-Kasım 1918: Maarif nazırı
  • Mayıs 1919-Mart 1920: Maarif nazırı
  • 2-21 Ekim 1919: Evkaf nazırı
  • Ağustos 1921-Ekim 1922: Evkaf nazırı
  • Ağustos 1921-Kasım 1922: ilaveten Maarif nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 119.

Bibliography

Kuneralp (2003), 119.